ita
 

DRU Zero Corruption


image คู่มือ ITA 2561  
image นโยบายแนวทางการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
image ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
image นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
image เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
image Declaration of Operational Morality and Transparency Policy  
image บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2561  
image แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
image รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2017-06-23
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2021-04-20 ดู 20 คน
image รายละเอียดข่าวต่างๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 2021-04-20 ดู 20 คน
image คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 322/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017-03-02
image ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017-03-10

 
© ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2023 - Designed by ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี